Metropolis of Boston Youth Dance Group

Yiorgos and Yiorgia with Metropolitan Methodios, September, 2000